Kan ik een melding ‘buiten behandeling’ laten?

VRAAG
Ik heb een vraag over het besluit BGBOP.
Bij een gebruiksmelding op basis van het Bouwbesluit deze dient buiten behandeling te worden gesteld nadat de mogelijkheid is geboden de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierbij zijn artikel 4:5 en 4:15 Awb van toepassing.
Dit volgt uit de toelichting.

Vraag: zijn deze artikelen ook bij de melding op grond van het besluit BGBOP van toepassing?

ANTWOORD
t.a.v. de gebruiksmelding uit het Bouwbesluit: anders dan u aangeeft menen wij dat de melding niet buiten behandeling kan worden gesteld. Er is inderdaad na een melding de mogelijkheid te vragen om ontbrekende gegevens aan te leveren (nota van toelichting bij artikel 1.20 Bouwbesluit). De artikelen van de AWB waar u naar verwijst (art. 4:5 en 4.15 AWB) betreffen echter de mogelijkheid om na een aanvraag (tot het geven van een beschikking) over te gaan tot buiten-behandelingstelling en termijnen op te schorten. Er is bij een melding geen sprake van een aanvraag.

t.a.v. de gebruiksmelding uit het Besluit bgbop: ook hier is, omdat er sprake is van een melding, geen mogelijkheid de melding zelf af te wijzen of buiten behandeling te stellen. Wel kan het bevoegd gezag vragen ontbrekende gegevens aan te leveren (art. 2.4 lid 2 Besluit bgbop). En daarna kan het bevoegd gezag, al dan niet onder het opleggen van nadere voorwaarden (ex art. 2.4 lid 3 Besluit bgbop) eventueel verklaren dat de feitelijke gegevens als in de melding aangegeven strijdig zijn met een wettelijke bepaling of nadere voorwaarde, conform het Besluit bgbop. Dan wordt echter niet de melding zelf afgewezen of geweigerd of buiten behandeling gesteld, maar wordt een inhoudelijk antwoord geformuleerd. Indien de melder doorgaat met de beoogde gemelde activiteit, kan bij strijdigheid met wettelijke bepalingen of strijdigheid met de nadere voorwaarden handhavend worden opgetreden. Tegen de opgelegde nadere voorwaarde(n) is overigens wel bezwaar of beroep door de melder mogelijk; deze vormt/zij vormen een beschikking.