Auteur: De Regelaar

Kan ik een melding ‘buiten behandeling’ laten?

VRAAG Ik heb een vraag over het besluit BGBOP. Bij een gebruiksmelding op basis van het Bouwbesluit deze dient buiten behandeling te worden gesteld nadat de mogelijkheid is geboden de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierbij zijn artikel 4:5 en 4:15 Awb van toepassing. Dit volgt uit de toelichting. Vraag: zijn deze artikelen ook bij de melding op grond van het besluit BGBOP van toepassing? ANTWOORD t.a.v. de gebruiksmelding uit het Bouwbesluit: anders dan […]

Gaat dit besluit ook over de Scouting?

Inderdaad wordt scouting hier zeker door geraakt. Inhoudelijk is dat niet zo nieuw, want in de verordeningen die voorheen bestonden moest het bouwbesluit overeenkomstig worden gebruikt. Maar, zoals blijkt, werd er vaak de hand mee gelicht. De scouting zal dus meer/andere regeldruk gaan ervaren… Het is nodig dat jullie je hier in verdiepen/iemand goed laat weten wat erin staat. Bijvoorbeeld vrijwel elke groep die op kamp gaat zal ermee te maken krijgen. Gebruiksmelding Onderdeel van […]

Hoe verhoudt zich het toetsmoment van de melding brandveilig gebruik zich tot het proces rond de evenementenvergunning?

Het Besluit beoogd niet het proces rond de evenementenvergunning als bedoeld in de APV te veranderen. Waar beide processen van kracht zijn, zal het proces rond de evenementenvergunning leidend zijn. Aangezien de termijnen van beide processen niet gelijk lopen, zal de langste termijn bepalend zijn. In de meeste gevallen zal dit de termijn voor de evenementenvergunning zijn. Het is niet meer dan logisch dat in dit proces ook de inhoudelijke beoordeling van de brandveiligheid op […]

Waarom is de melding brandveilig gebruik niet geïntegreerd in het Omgevingsloket Online (OLO)?

Het OLO is ingericht voor stelsels onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Besluit valt niet onder de Wabo en maakt derhalve ook geen deel uit van het olo. De Wabo gaat naar verwachting in 2021 over in de Omgevingswet. De verwachting is dat het Besluit in de eerste aanpassingsronde aan de Omgevingswet wordt toegevoegd. Dat zal op z’n vroegst in 2023 gebeuren.   (antwoord, met dank, door I.S.)

Vervalt de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening nu het landelijke Besluit in werking is getreden?

Nee, de Brandbeveiligingsverordening vervalt niet automatisch. Artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s stelt nog steeds dat een gemeente een BBV moet hebben. Het Besluit is echter hogere regelgeving, waardoor alle aspecten die hierin geregeld worden, niet meer van kracht zijn. Waar de BBV aspecten regelt die geen deel uitmaken van het Besluit (zoals bestuurlijke boetes) blijven deze onderwerpen in de BBV van kracht.   (antwoord, met dank, door I.S.)

Het Besluit stelt voorschriften voor de brandveiligheid bij een evenementen. De APV stelt hier, weliswaar vanuit met een andere grondslag, eveneens voorschriften voor. Beide regels kennen een ander bevoegd orgaan. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor het Besluit. Het model van de APV stelt de burgemeester als bevoegd gezag voor de evenementenvergunning. Formeel is er dus inderdaad sprake van twee verschillende bevoegde gezagen. Het is belangrijk in het geval van integratie van beide processen het besluit te baseren op beide bevoegde gezagen.   (antwoord, met dank, door I.S.)

Volgende pagina »